Nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng Lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao” bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên - năm 2015.
Đăng lúc 2015-12-01 14:16:41

     Nhằm nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, giới thiệu và bảo tồn Lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao” bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên bổ sung vào kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngày 18/11/2015, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Kế hoạch số 364/KH-TTVH về Nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng Lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao” bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên - năm 2015. Thông qua lễ hội đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đồng thời có kế hoạch, phương pháp giúp nhân dân lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp và loại bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc tổ chức lễ hội truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện có hiệu quả mục tiêu: xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 


     Nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng Lễ hội bao gồm các nội dung: Xây dựng khảo tả Lễ hội; xây dựng kịch bản chi tiết phục dựng lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao”; tổ chức phục dựng lễ hội; Quay phim chụp ảnh toàn bộ diễn biến của lễ hội để lưu giữ, nghiên cứu và quảng bá. Nhân dân bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên tham gia đồng thời là người thưởng thức những giá trị văn hóa của Lễ hội. Các già làng, trưởng bản, các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ tại xã đóng vai trò chủ chốt trong công tác tham gia phục dựng lễ hội theo tinh thần xã hội hóa.

     Theo Kế hoạch việc nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng Lễ hội “Cấp sắc dân tộc Dao” diễn ra từ 23/11 - 30/11/2015 tại bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

                                                                                                    - Mai Thu -

Các tin mới