Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
Đăng lúc 2017-10-04 02:34:00

 

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Ngày 7/11/1917 dưới sự lãnh đạo sáng suốt, quyết đoán của lãnh tụ V.I Lênin và Đảng Bônsêvích Nga, cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười giành thắng lợi  - một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

     Cách mạng Tháng Mười Nga thành công dẫn tới sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người
mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam; Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

     Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin và những bài học kinh nghiệm quý báu của thắng lợi Cách mạng Tháng 10 Nga, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của các nước Cộng hòa Liên Bang Xô viết và các nước XHCN đã cổ vũ nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo đứng đắn Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

     Kế thừa những giá trị của cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo nguyên tắc: Đổi mới trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Đó vừa là tư tưởng, vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi để từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

     Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga nhân dân các dân tộc Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch; nâng cao vai trò vị trí của giai cấp công nhân - đội tiên phong của Đảng Cộng  sản trong thời đại mới. Đoàn kết, thống nhất lý tưởng và mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và hội nhập sâu, rộng quốc tế.

                                                                                                                                                                                            Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La.


Các tin mới

Keywords: Soi Keo Bong Da,