Kỷ niệm 72 năm CM tháng Tám; Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017)
Đăng lúc 2017-08-14 16:05:44

     (Tài liệu T.T kỷ niệm 72 năm CM tháng Tám; Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2017), phát hành tuyên truyền ở cơ sở).


     Thưa đồng bào và các bạn!

     Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, cách mạng tháng Tám thành công ngày 19/8/1945, là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của bè lũ thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam - Châu Á.

     Với trí tuệ của Đảng, dân tộc và ánh sáng của Chủ nghĩa Mác Lênin soi đường chỉ lối, Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời long trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân, đồng bào và cả thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Cách mạng tháng Tám thành công, từ một xứ thuộc địa, Việt Nam trở thành quốc gia độc lập, dân chủ, thống nhất; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đoàn kết một lòng xây dựng và ngày càng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

     Cùng với cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền từ ách thống trị của thực dân, phong kiến; cách mạng tháng Tám thành công ở Sơn La ngày 26/8/1945, không những đem lại độc lập, tự do cho nhân dân các dân tộc Sơn La mà còn tạo ra những điều kiện mới nhằm tăng cường sự đoàn kết, tương trợ và thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc; từ đây nhân dân các dân tộc Sơn La cùng nhân dân cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH.

     Từ sau cách mạng tháng Tám thành công, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa của nhân loại về xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từng giai đoạn lịch sử đã được khẳng định trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, Hiến pháp bổ sung và sửa đổi năm 2013, đến nay Nhà nước CHXHCN Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đã làm tròn sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

     Phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám (19/8/1945), Ngày Sơn La giành chính quyền thắng lợi (26/8/1945), chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Sơn La hãy tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các phong trào “Thi đua yêu nước”, tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng; Thực hiện nhất quán quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác cùng phát triển; Tiếp tục vận dụng sáng tạo và hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương trong việc phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; Cùng nhân dân cả nước phấn đấu xây dựng và ngày càng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giàu, mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới./.

                                                                                                                                                                                      Trung tâm Văn hóa tỉnh

Các tin mới

Keywords: Soi Keo Bong Da,