Kế hoạch tập huấn “Xòe Sơn La” cho hạt nhân tiêu biểu của các Đội VNQC Thành phố Sơn La năm 2015
Đăng lúc 2015-08-17 20:48:38

Kế hoạch

(Số: 212/KH- TTVH ngày 06/8/2015 của Trung tâm Văn hóa tỉnh)

Tập huấn Xòe Sơn La cho hạt nhân tiêu biểu của các Đội VNQC

Thành phố Sơn La năm 2015


     Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND, ngày 9/9/2014 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La.

     Căn cứ kết quả Hội nghị lựa chọn một số “Điệu xòe cộng đồng” mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La lần I chuẩn bị nội dung cho Hội thảo; kết quả Hội thảo lựa chọn nhạc và động tác Xòe tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2015  “Xòe Sơn La

     Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Kế hoạch Tập huấn Xòe Sơn La cho hạt nhân tiêu biểu của các đội VNQC thành phố Sơn La - năm 2015 gồm các nội dung sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

     1. Nhằm bảo tồn, kế thừa và phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa “Xòe Sơn La”;

     2. Hướng dẫn kỹ năng biểu diễn các động tác “xòe Sơn La” theo đúng bài bản cho các hạt nhân tiêu biểu của các đội VNQC trong địa bàn thành phố;

     3. Sau lớp tập huấn diễn viên các đội văn nghệ sẽ là hạt nhân truyền dạy các động tác Xòe theo đúng bài bản cho đội văn nghệ của mình ở cơ sở;

     4. Tổ chức tập huấn đúng nội dung kế hoạch, đúng thành phần, đảm bảo tiến độ, phối hợp chặt chẽ, đạt hiệu quả.

     II. NỘI DUNG - THÀNH PHẦN THAM GIA:

     1. Nội dung:

- Truyền dạy 6 động tác “Xòe Sơn La” theo giáo trình được phê duyệt.

     2. Thành phần tham gia:

     1.1. Ban tổ chức lớp tập huấn:

- Ban giám đốc, các phòng chuyên môn Trung tâm Văn hóa tỉnh.

     1.2. Giảng viên:

- Các Nghệ sĩ nhân dân, NSƯT chuyên ngành biên đạo múa, có kinh nghiệm, tâm huyết với “Xòe Sơn La”( NSND Vũ Hoài, NSUT Vương Thanh Hải, NSUT Hoàng Chiên, Biên đạo múa Hải Lam + Quang Quyết)

     1.3. Học viên:

- Các hạt nhân tiêu biêu của các đội VNQC trên địa bàn Thành phố Sơn La. Mỗi đội chọn 04 người (2 nam + 2 nữ).

     III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

     1. Thời gian: Từ ngày 17/8 đến hết ngày 20/8/2015

     2. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La.

     IV. KINH PHÍ:

- Trung tâm Văn hóa tỉnh đảm bảo kinh phí tổ chức các nội dung tập huấn theo chế độ hiện hành ( Nguồn kinh phí Đề án Sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La năm 2015)

     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Phòng Nghệ thuật quần chúng:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, mời giảng viên giảng dạy lớp tập huấn;

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT thành phố tuyển chọn diễn viên tiêu biểu từ các đội VNQC trên địa bàn thành phố tham gia tập huấn;

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ giảng dạy lớp tập huấn;

- Duy trì lớp tập huấn đảm bảo đúng nội dung theo kế hoạch;

- Chuẩn bị trang phục, đạo cụ biểu diễn báo cáo;

- Tổ chức khai mạc, bế mạc lớp tập huấn

- Đảm bảo máy quay phim, dựng phim phát hành động tác Xòe tiêu biểu của tỉnh Sơn La

     2. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Đảm bảo kinh phí cho các nội dung theo kế hoạch;

- Phát hành giấy mời dự lớp tập huấn; lập danh sách chi cho các giảng viên và học viên không lương theo đúng chế độ;

- Thanh quyết toán kinh phí theo lộ trình thực hiện đề án.

     3. Phòng Tổ chức sự kiện:

- Đảm bảo hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống phục vụ lớp tập huấn;

     4. Đề nghị Trung tâm Văn hóa Thành phố Sơn La.

- Huy động lực lượng trong địa bàn thành phố tuyển chọn mỗi đội chọn 4 diễn viên (2 nam + 2 nữ) trẻ, dáng đẹp tham gia lớp tập huấn

- Phối hợp với TTVH tỉnh thực hiện những nội dung liên quan.

Trên đây là kế hoạch tổ chức mở lớp tập huấn “Xòe Sơn La” cho hạt nhân tiêu biểu của các đội VNQC thành phố Sơn La - năm 2015  Kính đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch quan tâm tạo điều kiện. Đề nghị Trung tâm VH-TT thành phố, các tập thể cá nhân liên quan chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của lớp tập huấn./.

 

Nơi nhận:          

-  Sở VHTTDL (b/c);

- Ban giám đốc;

- Các phòng chức năng;

- Trung tâm VH-TT thành phố;

- Kế toán;                                     

- Lưu VT.    

          

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Khắc Bạo

 

Các tin mới