Tài liệu T.T phổ biến các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

     Tài liệu T.T phổ biến các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (Tuyên truyền Nghị quyết số: 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về chương trìnhnh động của Cnh phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020)

     (Sở VHTT&DL thẩm định tại Công văn số: 679/SVHTT&DL-QLVH ngày 16/4/2018)

 

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 23/10 - 24/11/2017, đã thông qua 6 luật và 9 dự án luật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý nợ công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường, thúc đẩy công tác đối ngoại trong tình hình mới… Tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

     Ở Việt Nam, tình trạng tham nhũng, lãng phí còn diễn ra nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp; xảy ra trên diện rộng ở nhiều ngành, nhiều cấp, trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước, lĩnh vực tín dụng ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ… Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình dự án lớn mà còn xuất hiện nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở - là cơ quan tiếp xúc, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX chỉ rõ: ‘… Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng…”. Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, năm 2017 đã xác minh, phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập, 136 vụ với 207 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan tới tham nhũng, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1.521 tỷ đồng, 77.057m2 đất, đã thu hồi 329 triệu đồng, 314.000 USD và 3.700m2 đất, kỷ luật 39 trường hợp người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

     Nhận thức rõ tính chất nguy hại của tham nhũng, trong những năm qua Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp quyết liệt để phòng, chống tham nhũng (PCTN); ngày 29/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết số: 126/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, trong đó yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước trong PCTN và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng, bất kể người đó là ai. Tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác PCTN”.

     Nhằm đảm bảo các mục tiêu và yêu cầu của chương trình đề ra, Chính phủ đưa ra các giải pháp chủ yếu trong công tác phòng chống tham nhũng: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam.

     Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng quốc tế, để phát triển bền vững đât nước, xây dựng xã hội dân chủ văn minh, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân, cán bộ nhân dân các dân tộc Sơn La tích cực tìm hiểu và thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước./.

                                                                      Trung tâm Văn hóa tỉnh

Đọc tiếp »
 Tài liệu T.T về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền.

     Tài liệu T.T về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền.

     (Sở VHTT&DL thẩm định tại Công văn số: 679/SVHTT&DL-QLVH ngày 16/4/2018)

 

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia là nội dung đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế".

     Để góp phần xây dựng biên giới hữu nghị lâu dài với các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc. Đồng thời, bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân các nước và tạo thuận lợi cho việc sinh sống của nhân dân hai bên biên giới Chính phủ các nước đã ký kết: Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia (ký ngày 18/7/1977); Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia (ký ngày 24/1/1986); Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia (ký ngày 01/3/1990); Hiêpk ước ngày 30/12/1999 về biên giới trên bộ Việt - Trung; Hiệp định về Quy chế biên giới giữa Việt Nam - Campuchia ngày 20/7/1983; Nghị định thư về đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào (ký ngày 13/6/2016). Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản; chủ trương, chính sách để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới: Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”;

      Trong những năm qua, xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”; “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”; “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”... Hiện cả nước có 3.519 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, 1.925 tổ tàu thuyền an toàn, 382 bến bãi an toàn, người dân ký kết nhận tự quản 3.262 km đường biên giới, 2.345 mốc quốc giới đã mang lại hiệu quả thiết thực.

     Tỉnh Sơn La có 250 km đường biên giới giáp 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào). Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Sơn La đã có quan hệ hữu nghị và ký kết hợp tác toàn diện với 8 tỉnh Bắc Lào; phối hợp với tỉnh Hủa Phăn - Luông Pha Bang nghiên cứu biên soạn cuốn sách “Lịch sử 65 năm quan hệ hợp tác đặc biệt Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Bang”;. Thường xuyên cử đoàn đại biểu cấp tỉnh, các đoàn công tác liên ngành sang thăm và làm việc để triển khai thực hiện các nội dung hợp tác; phối hợp đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã hỗ trợ giúp các tỉnh bạn đào tạo, tập huấn cán bộ và một số phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo quy định. Đặc biệt, từ năm 2008, thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 30/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh Sơn La (nước CHXHCN Việt Nam) phối hợp với Ban chỉ đạo của tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) hoàn thành tôn tạo, tăng dày 125 cột mốc, 12 cọc dấu tại thực địa tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chuyên môn trong việc tuần tra bảo vệ cột mốc, bảo vệ đường biên giới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới; góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện.

     Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; Toàn Đảng toàn quân, nhân dân các dân tộc Sơn La đặc biệt nhân dân các xã, bản huyện biên giới tích cực ủng hộ, tham gia động viên, tạo điều kiện giúp đỡ các lực lượng làm công tác cắm mốc trên địa bàn; không di cư trái phép, không tái trồng cây thuốc phiện, không truyền đạo trái pháp luật, không buôn bán vận chuyển ma túy góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị cùng hợp tác và phát triển toàn diện.

Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Đọc tiếp »
Tài liệu T.T kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động ( 1/5/1886  - 1/5/2018

      Phát huy tinh thần  cách mạng, đoàn kết, tính tổ chức, kỷ luật của giai cấp công nhân, trí thức Việt Nam và thế giới; Toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc Sơn La quyết tâm đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

    ( Tài liệu T.T kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động ( 1/5/1886  - 1/5/2018 )

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Hệ quả của sự bóc lột trí tuệ, sức lực và thời gian lao động của chủ nghĩa tư bản đối với giai cấp công nhân là nguyên nhân nổ ra các phong trào đấu tranh quyết liệt của giai cấp công nhân, người lao động chống lại giới chủ tư bản.

      Cuộc bãi công đầu tiên, mở đầu cho phong trào của công nhân quốc tế nổ ra ở nước Mỹ vào năm 1827, nhằm thực hiện mục tiêu “Ngày làm việc 8 giờ”, buộc giới cầm quyền Mỹ phải nhượng bộ và thông qua đạo luật ngày làm việc 8 giờ. Mặc dù đạo luật “Ngày làm việc 8 giờ” đã được giới chủ thông qua, nhưng với bản chất bóc lột, các chủ xưởng, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp vẫn duy trì chế độ công nhân và người lao động  phải làm việc từ 11 đến 12 giờ trong ngày, dẫn đến các cuộc bãi công của công nhân liên tiếp nổ ra ở nước Mỹ, yêu cầu  giới chủ mở rộng các quyền lao động và an sinh xã hội. Năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: "...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ". Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Mỹ, ngày 1/5/1886, toàn thể công nhân Chicagô nghỉ việc, xuống đường biểu tình đòi giới cầm quyền phải thực hiện Nghị quyết “Ngày làm việc 8 giờ ”, những ngày tiếp theo, cuộc bãi công lên tới 40.000 người tham gia. Nhằm dập tắt phong trào bãi công của công nhân, chủ tư bản đã đuổi việc các công nhân tham gia bãi công và thuê lao động ở các thành phố khác đến thay thế chỗ làm của những người biểu tình, đẩy công nhân và những người lao động vào cảnh khốn đốn, mất việc làm; Thuê lực lượng cảnh sát nổ súng vào đoàn biểu tình, làm chết 6 người, bắn bị thương 50 người, nhiều thủ lĩnh Công đoàn bị bắt, bị kết án tử hình, dẫn đến cuộc mít tinh lớn của 15.000 công nhân và người lao động tham gia đấu tranh: “Dưới một ngọn cờ và vì một mục đích trước mắt, đòi pháp luật quy định ngày làm việc bình thường 8 giờ đã chỉ cho giai cấp tư bản thấy rõ những người vô sản các nước đã liên hiệp lại”

     Ở Việt Nam, giai cấp công nhân ra đời trong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Xuất thân từ tầng lớp nông dân lao động cần cù, chân chính, ngay từ khi ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân thế giới, có tinh thần cách mạng triệt để, tính tổ chức, kỷ luật cao, đoàn kết với công nhân quốc tế. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh Công – Nông. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam thực sự trở thành lực lượng chính trị độc lập, thống nhất trong cả nước, gánh vác sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam đứng lên đấu tranh giành độc lập. Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cả dân tộc Việt Nam đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công- nông đầu tiên ở Đông Nam Á (nay là nước CHXHCN Việt Nam). Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao động được kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội với 20 vạn công nhân và nhân dân lao động tham gia; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Ngày 1/ 5 là một ngày Tết chung cho cả nước và  trên thế giới. Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa…, Đối với chúng ta nó là một ngày để cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng đời sống mới”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân được tập hợp, tôi luyện và nhân lên sức mạnh, liên minh với giai cấp nông dân, trí thức, hoàn thành sứ mệnh lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

     Ngày nay, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đóng góp sức lao động và trí tuệ trong tất cả các ngành, nghề và thành phần kinh tế... Đại đa số công nhân, viên chức, người lao động tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, từng bước làm chủ kỹ thuật và công nghệ cao; Bước đầu hình thành đội ngũ công nhân- trí thức, là lực lượng sản xuất cơ bản, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân theo định hướng XHCN.

     Kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886- 1/5/2018),   gắn với sự kiện chính trị, đoàn viên công đoàn cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023); Phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc Sơn La hãy tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Thi đua yêu nước”, học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận dụng sáng tạo và hiệu quả các điều kiện, thế mạnh thực tiễn của địa phương vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV; Góp phần cùng cả nước phấn đấu xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới./.

 Trung tâm Văn hóa tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Đọc tiếp »
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 43 năm  giải phóng  hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2018

       PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, CHỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH MẠNG TRONG SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC; TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA  HÃY TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018!

      (Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 43 năm  giải phóng  hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2018).

 

     Thưa đồng bào và các bạn!

     Cách đây 43 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi; Hơn một triệu ngụy quân, ngụy quyền do chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ xây dựng qua 5 đời tổng thống đã hoàn toàn sụp đổ; Ngày chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại ở thế kỷ XX.

Năm tháng đã đi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đất nước Việt Nam nhỏ bé, nghèo nàn đã đánh thắng thế lực đế quốc giàu có, sừng sỏ và hung hãn nhất thời đại; Là minh chứng hùng hồn của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước được hun đúc từ hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta, lòng yêu nước được nhân lên gấp bội mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, dân tộc ta triệu người như một, sẵn sàng đứng lên đánh giặc cứu nước.

     Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam đã khẳng định tính đúng đắn và khoa học của đường lối chiến tranh nhân dân; Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,  Đảng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tập hợp được sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc Việt Nam, kết hợp với sức mạnh đoàn kết của các dân tộc tiến bộ trên thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập để trở thành sức mạnh thời đại, đảm bảo cho quân và dân ta từng bước đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam - Việt Nam.

     Trong kháng chiến, thực hiện khẩu hiệu: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, nhân dân các dân tộc Sơn La không nề hà gian khổ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam; Lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng nhân dân cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hoạt động gián điệp biệt kích của Mỹ - Ngụy. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước..”, hàng vạn thanh niên là con, em các dân tộc Sơn La đã hăng hái tòng quân ra chiến trường, nhiều người con thân yêu đã hy sinh anh dũng, cùng nhân dân cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

     Ghi nhận những thành tích Đảng bộ, quân đội và nhân dân các dân tộc Sơn La trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ; Đảng, Nhà nước đã phong tặng tỉnh Sơn La danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, đơn vị, cá nhân được phong tặng anh hùng; 43 Bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Hàng ngàn Huân chương, Huy chương được trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động và chiến đấu; Là niềm vinh dự, tự hào, nguồn động viên, cổ vũ và trách nhiệm to lớn của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc Sơn La trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước.

      Phát huy truyền thống yêu nước, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước và giữ vững thành quả cách mạng của dân tộc; Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Sơn La hãy tiếp tục thực hiện các phong trào “Thi đua yêu nước”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân, vận dụng hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương để phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; Cùng  nhân dân cả nước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới./.

                                                           Trung tâm Văn hóa tỉnh                                                  

 

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

     - Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!

     - Toàn  Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2018!

     - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

     - Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng!

     - Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!

     - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

     - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

     - Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

     - Quyết tâm tận dựng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

     - Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

     - Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội!

     - Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

     - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

     - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

     - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

 

 

Đọc tiếp »
Bài Tuyên truyền một số Điều luật cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý số: 11/2017/QH14, ngày 20/6/2017, bổ sung và sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

      Thưa đồng bào và các bạn!

       Sau 20 năm (1997- 2018), Chính phủ ban hành Quyết định thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý (TGPL), công tác TGPL trong cả nước đã khẳng định được vị trí, vai trò giúp đỡ về mặt pháp luật cho người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế... liên quan đến pháp luật, góp phần vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Để tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác TGPL, ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14, bổ sung và sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, là một trong các Luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

       Luật TGPL/2017, đã được bổ sung và sửa đổi gồm 8 chương, 48 điều, tiếp tục Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dân tộc, người yếu thế có liên quan đến pháp luật, đảm bảo quyền con người, quyền công dân phù hợp với yêu cầu phát của triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Luật TGPL/2017, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL làm trung tâm; Cụ thể hóa những quy định từ văn bản dưới luật đã được áp dụng  thực tiễn trong nước đạt kết quả tích cực, đồng thời tham khảo, chọn lọc các quy định của Điều ước quốc tế có liên quan đến các nước thành viên, trong đó có Việt Nam.

       Luật TGPL/2017 quy định: Hoạt động TGPL thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật và quy tắc nghề nghiệp. Kịp thời, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan. Bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Không thu tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được TGPL  (Điều 3). Chính sách của Nhà nước về TGPL là bảo đảm quyền được TGPL phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. Hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp cho hoạt động TGPL (Điều 4).  Đối tượng được TGPL gồm: Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo; Trẻ em; Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; Người nhiễm chất độc da cam; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; Nạn nhân của  vụ bạo lực gia đình; Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Người nhiễm HIV (Điều 7).

      Quyền của người được TGPL: Không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác; Được tự bản thân mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Được thông tin về trình tự, thủ tục; Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc; Được lựa chọn một tổ chức thực hiện TGPL. Người được TGPL được yêu cầu thay đổi người thực hiện TGPL cho mình khi người  TGPL bị thu hồi thẻ trợ TGPL, thẻ cộng tác viên TGPL, Chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật… (Điều 8).  Người được TGPL có nghĩa vụ: Cung cấp giấy tờ chứng minh bản thân là người có đủ điều kiện để được trợ giúp pháp lý. Hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ do mình cung cấp… (Điều 9).

      Các Tổ chức thực hiện TGPL bao gồm:  Trung tâm TGPL Nhà nước, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm TGPL Nhà nước. Trung tâm TGPL Nhà nước và tổ chức tham gia TGPL tại địa phương được công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và được  Bộ Tư pháp tổng hợp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp  (Điều 10)...

      Trợ giúp viên pháp lý phải có đủ các tiêu chuẩn: phẩm chất đạo đức tốt; Trình độ Cử nhân Luật trở lên; Đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự TGPL;  Không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật. Sở Tư pháp công bố danh sách người thực hiện TGPL tại địa phương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (Điều 19)...

      Hoạt động TGPL thể hiện  bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi công dân dù giàu hay nghèo đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tiếp cận dịch vụ pháp lý như nhau trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường XHCN; Đảm bảo về chủ trương chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm công bằng xã hội... Để pháp luật của nước ta đi vào cuộc sống, đồng bào, nhân dân các dân tộc Sơn La hãy tích cực tìm hiểu, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Luật TGPL/2017 và các Luật về quyền con người, quyền công dân; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trình độ dân trí để tự ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật./.

               Trung tâm Văn hóa tỉnh

Đọc tiếp »
Keywords: Lich thi dau World Cup 2018, sua cua cuon, w888