ĐOÀN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TỈNH SƠN LA THAM GIA LIÊN HOAN MÚA KHÔNG CHUYÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016.

                                                                              - Hải Lam -         

Đọc tiếp »
Trung tâm Văn hóa tỉnh: Giới thiệu Đội VNQC tiêu biểu các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La năm 2015.

     Nhằm giữ gìn, bảo tồn, giới thiệu và quảng bá chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc. Ngày 24/11/2015, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức giới thiệu hoạt động các Đội văn nghệ tiêu biểu: bản Tà Phềnh, xã Tân Lập huyện Mộc Châu; bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ; bản Kho Vàng, xã Viêng Lán huyện Yên Châu trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh năm 2015. Đây là điều kiện tốt để các đội văn nghệ chia sẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó khẳng định chất lượng phong trào VNQC tỉnh Sơn La với khu vực, toàn quốc và quốc tế đồng thời định hướng cho phong trào phát triển toàn diện và bền vững

Đọc tiếp »